top of page
Cen cover ศุนย์ดูแลและฟื้นฟู กายภาพ-01.jpg

คลินิกกายภาพบำบัด

     Century Care เซ็นจูรี่แคร์ คลินิกกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย ดูแลได้อย่างตรงจุด ลาดกระบัง 
     สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองแตกหรือผู้ป่วย Stroke นั้น หลังเข้ารับการรักษาครั้งแรก ทุกเคสจำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด คลินิกกายภาพบำบัดใกล้บ้านจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมในการรักษา เพราะสามารถเดินทางได้สะดวก และรวดเร็วในการพบแพทย์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ไม่ต้องรอคิวโรงพยาบาลนานๆ และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านกายบำบัด แต่ควรเลือกคลินิกที่เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ เพื่อให้ดูแลโรคนี้ได้อย่างตรงจุด

กายภาพบำบัดคืออะไร

    กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ศาสตร์การฟื้นฟูร่างกายด้วยวิธีการที่ดูแลโดยนักกายภาพบำบัดโดยเฉพาะ กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง คือการออกแบบวิธีฟื้นฟูร่างกายโดยใช้การออกกำลังกาย ร่วมกับการบริหารด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงการใช้หุ่นยนต์และเครื่องมือกระตุ้นด้วยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้กล้ามเนื้อ อวัยวะและเส้นประสาท กลับมาทำงานสัมพันธ์กัน
ได้อย่างปกติ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละเคส และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด

ทำไมต้องใช้บริการคลินิกกายภาพบำบัด

    การเกิดภาวะ Stroke มักพบตอนมีอาการเฉียบพลัน ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือโรคหลอดเลือกสมองแตกนั้นคือภาวะการเกิดความผิดปกติของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อหรืออวัยวะบางส่วนทำงานไม่ปกติ จำเป็นต้องฟื้นฟูและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คลินิกกายภาพบำบัดจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นั่นก็คือนักกายภาพบำบัด ที่ต้องศึกษาในเรื่องกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ประสาทวิทยา พยาธิวิทยา และมีจิตวิทยาในการดูแลผู้ป่วยในภาวะต่างๆ ซึ่งหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกายภาพบำบัดและรักษาอย่างไม่ถูกวิธี อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย อาการหนักกว่าเก่า หรือหนักจนกระทั่งไม่สามารถรักษาให้หาย
ได้ถาวร ดังนั้นการเข้ารับการรักษาโดยนักกายบำบัดที่เชี่ยวชาญและมีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องจึงสำคัญมาก

คลินิกกายภาพบำบัดที่ไหนดี วิธีเลือกคลินิกกายภาพบำบัด

    วิธีเลือกคลินิกกายภาพบำบัด เมื่อคุณต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว
    1. เลือกคลินิกที่มีใบอนุญาต มีแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
    2. เลือกคลินิกใกล้บ้าน เพื่อสะดวกในการเดินทาง มีความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติที่รับส่ง
    3. เลือกคลินิกที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพราะอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุด ทำให้บรรเทาอาการเจ็บป่วยและเกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นได้
    4. เลือกสถานที่ที่สะอาด อุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษา และมีจำนวนอุปกรณ์เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทั้งหมด
    5. บุคลากรได้รับการอบรมให้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและมีความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย Stroke รวมไปถึงผู้สูงวัย

ข้อดีของการเข้ารับกายภาพบำบัดที่ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์

    ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วยและกายภาพบำบัดที่เซ็นจูรี่แคร์ ตั้งอยู่ที่ซอยลาดกระบัง 24/1 มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ดูแลโดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญ รวมถึงพยาบาลที่ได้รับการอบรมให้มีความเข้าใจ
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงวัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการรักษาที่หลากหลายและทันสมัย และพื้นที่สีเขียวให้ผู้ป่วย
ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ห่างไกลมลพิษ นอกจากนี้ยังมี contact กับทางโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยและญาติ
จึงอุ่นใจได้ในการบริการที่ทั่วถึงและเป็นมืออาชีพ

278413089_983916588917807_930772588350214530_n.jpg

วิธีกายภาพบำบัดที่เซ็นจูรี่แคร์มีอะไรบ้าง

     ที่เซ็นจูรี่แคร์ เราใช้วิธีกายภาพบำบัดฟื้นฟู เป็นการบำบัดรักษาเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพร้อมกับการสร้างทักษะ
ในการใช้ชีวิต เช่น การฝึกเดิน ฝึกนั่ง ฝึกจับ ฝึกกลืนอาหาร เป็นต้น เพื่อลดโอกาสการเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถกลับบ้านใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน โดยระหว่างขั้นตอนกายภาพบำบัด ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด โดยมีวิธีกายภาพบำบัดที่ให้บริการดังต่อไปนี้

TMS
20210106-IMG_5859.jpg

Robotic Assisted Walking Machine

การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน เน้นฟื้นฟูและกระตุ้นการทำงานของสมอง
เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ ให้สมองจดจำรูปแบบการเดินที่ถูกต้อง
กระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

century-roboticwalk-1.gif
ะทห.jpg

transmagnetic stimulation (TMS) 

วิธีกระตุ้นสมองด้วยเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองและระบบประสาท เช่น อัมพาต
เส้นประสาทบาดเจ็บ เป็นต้นเพื่อให้สมองฟื้นตัว กลับมาทำงานได้ปกติ
หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยการกระตุ้นนี้จะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
ต่ออวัยวะโดยรอบ เป็นวิธีที่ปลอดภัย

Rephagia

Silverfit rephagia

โปรแกรมฝึกการกลืนอาหาร เป็นโปรแกรมที่ฝึกให้ผู้ป่วยฝึกการกลืนผ่านทางการเล่นเกมส์ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายและตอบสนองได้ดี สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการฝึกกลืน
ฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อโดยรอบ

Hydrotherapy
hydro.jpg

hydrotherapy

วารีบำบัด เป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยผ่านกิจกรรมทางน้ำโดยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเสื่อม
ผู้ที่กล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่ออักเสบ ผู้ที่เป็นโรค Fibromyalgia หรือผู้ที่เกิดอาการปวดหลังเรื้อรัง ผู้ป่วยพาร์กินสัน ออกกำลังกายในน้ำภายใต้การดูแลจากนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด โดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างดี
เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เพราะวารีบำบัดมีการควบคุมอุณหภูมิ ทำให้ผู้ป่วยมีความผ่อนคลาย
รู้สึกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ

Circuit
20210106-DSC07079-Edit_edited.jpg

circuit exercise 

การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ผ่านอุปกรณ์ออกกำลังกายจากทางศูนย์ ซึ่งมีเพียงพอรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก มีนักกายภาพบำบัด คอยให้การแนะนำ

การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยง ในการเกิดอาการบาดเจ็บ

Rehabilitation

Silverfit rehabilitation

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวและการรับรู้ของข้อต่อในร่างกาย ทั้งแขนและขา ผ่านทางเกมส์คอมพิวเตอร์ สร้างความสนุกและผ่อนคลาย ลดความกดดัน และกระตุ้นให้ผู้ป่วยอยากออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี

     นอกจากนี้ทางเซ็นจูรี่ แคร์ยังมีโปรแกรมกายภาพบำบัดและเครื่องมืออีกมากมาย เช่น การใช้อัลตร้าซาวน์และเลเซอร์ลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ กระตุ้นการซ่อมแซมแผล มีการใช้ HYDROCOLLATOR PACK และ PARAFIN ความร้อน
และขี้ผึ้งช่วยบรรเทาอาการปวดของกระดูกกล้ามเนื้อ ลดความตึงของข้อต่อเนื้อเยื่อ รวมไปถึงอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวอื่นๆ
อีกหลายชนิด ครอบคลุมการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัดครบทุกมิติ
     หากใครต้องการคลินิกกายภาพบำบัดใกล้บ้าน แถวลาดกระบัง ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วยและกายบำบัดเซ็นจูรี่แคร์เป็นอีกตัวเลือก
ที่คุณไม่ควรพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke เพราะที่นี่มีความชำนาญในการดูแลโรคนี้โดยเฉพาะ ค่าบริการนั้นเรียกว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับการดูแลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูร่างกาย
ลดโอกาสเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง ให้กลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อขอคำแนะนำ

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อมูลสำเร็จ

IMG_0097.jpg
bottom of page