top of page

การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ต้องใช้ระยะเวลารักษาฟื้นฟูนานเท่าไหร่ ?


การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ต้องใช้ระยะเวลารักษาฟื้นฟูนานเท่าไหร่ ?


โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นฉับพลัน โดยที่ไม่ได้คาดคิด วางแผน หรือตั้งตัวมาก่อน การรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลคือหัวใจสำคัญในการรักษาโรคนี้ หากส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลช้าจะเกิดความเสียหายต่อสมองและระบบประสาทมาก ส่งผลให้หลังจากเข้ารับการรักษาเพื่อช่วยชีวิตแล้ว ต้องมีการรักษาฟื้นฟูที่ยากและใช้เวลานานมากขึ้น ดังนั้นการฟื้นฟูหลังการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะวิกฤตแล้ว จะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นำตัวส่งโรงพยาบาลและความเสียหายต่อสมองและระบบประสาท การฟื้นฟูจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิต กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายและเดินได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงตามเดิมโดยเร็วที่สุดการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทำได้เมื่อไหร่?

หลังจากผู้ป่วยรับการรักษาในระยะวิกฤตในโรงพยาบาล จนพ้นขีดอันตรายแล้ว ควรให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในช่วง 3-6 เดือนแรก เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองสามารถฟื้นฟูได้ดีที่สุด หากผู้ป่วยได้รับการดูแลและรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว และผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ เรียกว่าช่วง Golden Peroid


จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้รับการฟื้นฟูหลังการรักษาโรคหลอดเลือดสมองภายในเวลา Golden Period?

หากไม่ได้เข้ารับการรักษาฟื้นฟูในช่วง Golden Period ข้างต้น ประสิทธิภาพการฟื้นฟูของสมองจะน้อยกว่าช่วงที่แนะนำ แต่ก็สามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ หากได้รับการฟื้นฟูที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ และทีมพยาบาลผู้ดูแลที่จะช่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่ม รวมไปถึงครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่ให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง


จุดประสงค์ในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

1. เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมอง ระบบประสาท และอวัยวะต่างๆให้ใช้งานได้ กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายและเดินได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงตามเดิมโดยเร็วที่สุด

2. เพื่อลดภาวะการพิ่งพึง การนอนติดเตียง และเป็นภาระของคนในครอบครัว

3. เพื่อให้ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ 4. เพื่อลดการเกิดความพิการซ้ำซ้อน


การวางแผนการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะยาว ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำเป็นต้องใช้การวางแผนระยะยาว เนื่องจากขั้นตอนการรักษาฟื้นฟูกินเวลาหลายเดือน จำเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันกับแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และครอบครัวถึงวิธีการฟื้นฟูและสถานที่ในการดูแลผู้ป่วย โดยแพทย์จะประเมินอาการของผู้ป่วยและวางแผนร่วมกันกับนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ (ในกรณีผู้ป่วยมีปัญหาการกลืนและมีโรคประจำตัวต่างๆที่ต้องระวังเรื่องอาหารเป็นพิเศษ) และพยาบาล ซึ่งการวางแผนนี้จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างมาก ในช่วงแรกของการรักษาฟื้นฟูจึงจำเป็นต้องเลือกรักษาฟื้นฟูในโรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลรักษาฟื้นฟูทางกายบำบัดก่อน แล้วจึงวางแผนเพื่อให้ครอบครัวได้รับผู้ป่วยไปดูแลต่อที่บ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายในการฟื้นฟูตามอาการของผู้ป่วยกรณีใดบ้างที่จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

1. ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือเองได้เลย และคนในครอบครัวไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลมาก่อน

2. สถานที่ในการพักฟื้นที่บ้านไม่อำนวยในการดูแล เช่น ไม่ปลอดโปร่ง สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย มีเสียงรบกวนตลอดเวลา คนพลุกพล่าน ไม่เหมาะสมในการดูแลความสะอาด เป็นต้น

3. ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว หรือเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ซึ่งต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

4. ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือบ่อยครั้ง เช่น เครื่องให้ออกซิเจนสำหรับช่วยหายใจ ใส่สายยางให้อาหาร เครื่องดูดเสมหะในลำคอ อุปกรณ์ทำความสะอาดแผลแบบปลอดเชื้อ เครื่องมือช่วยกลืน เป็นต้น การซื้ออุปกรณ์ไปใช้เองที่บ้านโดยไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจเสี่ยงอันตราย ควรได้รับการดูแลจากผู้มีประสบการณ์

5. มีความต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาฟื้นฟูสม่ำเสมอมากที่สุด แต่ไม่สะดวกเดินทางมาฟื้นฟูทุกวัน

6. ครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ไม่สามารถดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะไม่สามารถละทิ้งภาวะหน้าที่ด้านอื่นหรืองานประจำ มาดูแลผู้ป่วยอย่างตลอดเวลาได้


เลือกศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไหนดี?

ในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาจจะเลือกสถานที่ในการรักษาและฟื้นฟูเป็นศูนย์พักฟื้นดูแลผู้ป่วยที่มีแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองดูแลโดยเฉพาะ โดยที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์ ได้รับการดูแลโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 33 ปี มีพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย Stroke มากกว่า 10 ปี และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆมีความชำนาญงาน มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยได้ทั้งทางกายและทางใจ ค่าบริการไม่สูงจนเกินไป เดินทางสะดวก มีอุปกรณ์พร้อมให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และเครื่องมือทางกายภาพบำบัดครบครัน ทั้งหุ่นยนต์ฝึกเดิน เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วารีบำบัด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน สงบ ร่มรื่น และส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการฟื้นฟูตัวเองได้มากที่สุด


 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา

โทร : 095-713-2222

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

コメント


bottom of page