top of page

เปรียบเทียบข้อดี- ข้อเสีย การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านกับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบบไหนดีกว่ากัน?

อัปเดตเมื่อ 14 พ.ย. 2565ปี 2565 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยจึงก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ผลที่ตามมาคือเกิดผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมากขึ้น บทความนี้จะเปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านกับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุว่าแบบไหนดีกว่ากัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของทั้งผู้สูงอายุเองและผู้ดูแลในครอบครัวที่กำลังมองหาวิธีดูแลผู้สูงอายุอย่างดีที่สุดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ข้อดีของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

 • ได้ใกล้ชิดคนในครอบครัว เกิดปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านอย่างสม่ำเสมอ

 • ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย

 • สะดวกในการนัดพบปะญาติหรือเพื่อนฝูง


ข้อเสียของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

 • หากผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จะเป็นภาระแก่ครอบครัว ญาติที่ใกล้ชิดต้องสละเวลามาดูแล บางรายต้องลาออกจากงานประจำมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

 • แวดล้อมในบ้านและสังคมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต

 • ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต้องอยู่ติดบ้าน อาจมีภาวะเครียด วิตกกังวล ผู้ดูแลต้องเข้าใจและรับฟังอย่างเต็มใจ

 • หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหรือเป็นผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเช่น การให้อาหารทางสายยาง ใช้ออกซิเจน มีการทำแผลหรือการฉีดยาเป็นประจำ การดูแลที่บ้านอาจไม่ตอบโจทย์

 • คนในครอบครัวต้องมีความรู้ในเรื่องหลักโภชนาการ ต้องจัดเมนูและปริมาณให้เหมาะสมกับภาวะร่างกายและโรคประจำตัว ซึ่งหากไม่มีความรู้ผู้สูงอายุอาจได้รับสารอาหารอย่างไม่เหมาะสม ขาดสารอาหาร หรือได้รับปริมาณสารอาหารที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้

 • หากเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ อาจเกิดความลำบากในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เกิดความเสี่ยงในการส่งโรงพยาบาลล่าช้า

 • หากต้องการกายภาพบำบัด และทำเองที่บ้านไม่ได้ บุคคลในครอบครัวไม่สามารถทำกายภาพบำบัดหรือดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูเฉพาะทาง อาจเกิดความลำบากในการดูแล อาจเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือศูนย์กายภาพบำบัดเป็นประจำ


การดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

​ข้อดีของการดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 • มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อเป็นที่พักของผู้สูงอายุ ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย มีทางลาดที่เหมาะสำหรับการใช้รถเข็น มีสัญญาณขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

 • มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำที่ศูนย์ สามารถดูแลผู้สูงอายุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ได้ทันท่วงที

 • มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นและอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมสำหรับดูแลผู้สูงอายุ

 • อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ และสถานที่ได้รับการดูแลอย่างถูกสุขลักษณะ มีแม่บ้านทำความสะอาดสม่ำเสมอ

 • มีนักกำหนดอาหาร ออกแบบเมนูอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน โดยคำนึงถึงความสามารถในการรับประทานอาหารของผ้สูงอายุแต่ละราย อายุ น้ำหนักและส่วนสูง และโรคประจำตัวที่มี

 • วางใจ เพราะมีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

 • มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด บรรเทาการคิดถึงบ้านระหว่างอยู่ที่ศูนย์ดูแล พร้อมสร้างสังคมที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุที่อาศัยด้วยกันที่ศูนย์

 • เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

​ข้อเสียของการดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุอาจต้องใช้เวลาปรับตัวในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ช่วงแรกอาจเกิดอาการวิตกกังวล กลัวถูกทอดทิ้ง ต้องใช้วิธีการพูดคุยให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ

 • มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น


วิธีการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเลือกแบบไหนดี?

 • ควรเลือกสถานที่ที่โปร่ง โล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก มีการรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ

 • สถานที่ไม่ควรไกลจากบ้านมากนัก เพื่อให้เดินทางสะดวกในการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ

 • มีแพทย์ พยาบาล และผู้ให้บริการประจำอยู่ที่ศูนย์ ควรตรวจสอบการได้รับใบอนุญาตการดำเนินกิจการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประวัติความเป็นมา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในประสบการณ์การดูแลผู้สูงวัย

 • มีความพร้อมในการดูแลโรคประจำตัวหรือภาวะที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงอยู่ เช่น ต้องให้อาหารทางสายยาง การเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตมีความจำเป็นต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายไม่แพงจนเกินไป ครอบครัวสามารถดูแลค่าใช้จ่ายได้ตลอด


สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของศูนย์เซ็นจูรี่แคร์


 • สภาพแวดล้อมใกล้ชิดธรรมชาติ มีสวน สถานที่ปลอดโปร่ง ห่างไกลมลพิษ

 • อาคารถูกออกแบบสำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

 • มีระบบการรักษาความปลอดภัยครบครัน

 • มีคอนแทคกับทางโรงพยาบาลเพื่อทำการส่งตัวได้ทันทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 • มีเครื่องออกกำลังกายเพียงพอ ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้

 • มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างครบครัน และทันสมัย อาทิเช่น หุ่นยนต์ฝึกเดิน ธาราบำบำ/วารีบำบัด เครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ( TMS ) เป็นต้น

 • มีนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย

 • มีห้องพักให้เลือกหลากหลายตามงบประมาณ ออกแบบมาให้รู้สึกอบอุ่น ให้ครอบครัวเข้ามาเยี่ยมเยียนได้อย่างสบายใจ

 • มีนักกำหนดอาหารดูแลอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย

 • มีแพทย์ตตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุทุกวัน มีพยาบาลวิชาชีพและผู้ให้บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 • มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุทำหลากหลายตามความชอบและความถนัด ทั้งการร้องเพลง เล่นเกมส์ การออกกำลังกาย การดูหนัง ทำงานฝีมือ กิจกรรมตามเทศกาล เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า สร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมวัยเดียวกัน ให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและโดดเดี่ยว

 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา

โทร : 095-713-2222

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

bottom of page